Regulamin sklepu

Regulamin
 

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów wprowadzanych do obrotu przez „Stiles” Piotr Maciejczyk z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Starowiejskiej 22b/214, NIP 5511293460 dotyczące konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ( art. 22¹ kc ).

§1.

Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (zwane dalej OWSiD) określają zasady zawierania umów sprzedaży z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego towarów oferowanych przez „Stiles” Piotr Maciejczyk oraz ich dostawy.

2. Konsumentem dokonującym zakupu w sklepie internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna.

3. OWSiD stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z konsumentami przez „Stiles” Piotr Maciejczyk (zwaną dalej “Sprzedającym”) z siedzibą w Andrychowie.

4. Sprzedającym dokonującym sprzedaży produktów zawartych w ofercie sklepu internetowego jest „Stiles” Piotr Maciejczyk z siedzibą w Andrychowie przy ulicy Starowiejskiej 22b/214, NIP 5511293460.

5. Przedmiotem transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie sklepu internetowego Sprzedającego.

§2.

Cennik i formy zapłaty

1. Ceny podane w Cenniku Sprzedającego wyrażone są w złotych polskich. Do cen należy doliczyć koszty dostawy wg wysokości podanych w formularzu zamówienia.

2. Istnieją następujące formy zapłaty za towar zakupiony na terenie Polski:

* Płatność przy odbiorze – po złożeniu zamówienia obsługa sklepu potwierdza jego autentyczność i wysyła paczkę za pobraniem

* Płatność przelewem – po złożeniu zamówienia należy dokonać przelewu na konto ING Bank Sląski: 13 1050 1100 1000 0092 1663 2662  .

§3.

Zamówienia

1. Zamówienie należy składać korzystając z formularza na stronie sklepu internetowego www.stiles.pl

2. Zamówienie złożone i potwierdzone będzie realizowane od 2-7 dni roboczych od daty potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego. W przypadku produktów dostępnych na zamówienie termin dostawy wynosi do 14 lub 21 dni w zależności od produktu. W okresie Świąt i dni wolnych od pracy termin realizacji może ulec wydłużeniu.

3. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych.

4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 5 dni roboczych z przyczyn leżących po stronie zamawiającego - Konsumenta (np. nie podanie adresu mailowego lub podanie nieprawidłowego adresu mailowego), zostanie ono anulowane.

5. Z chwilą skutecznego potwierdzenia zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedającym i konsumentem umowy sprzedaży towaru.

§4.

Dostawa

1. Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na podstawie zamówienia złożonego na stronie sklepu internetowego w formie opisanej w pkt 3.

2. Terminem dostawy zamówionych towarów będzie termin wskazany w pisemnym oświadczeniu Sprzedającego w formie elektronicznie potwierdzającym złożone przez konsumenta zamówienie. W sytuacji, gdy towar jest w danej chwili niedostępny, konsument jest informowany przez Sprzedającego o proponowanym terminie dostawy.

3. Za opóźnienie lub niezrealizowanie dostawy Sprzedający ponosi odpowiedzialność jedynie, jeżeli takie opóźnienie lub brak realizacji dostawy nastąpi z winy Sprzedającego.

4. Ponadto, opóźnienie w realizacji dostawy nie skutkuje odpowiedzialnością Sprzedającego, jeżeli nastąpi to z winy osób trzecich (np. na skutek decyzji organów administracji publicznej, zakłóceń w produkcji zamówionych towarów u ich producenta, strajków itp.). Jednocześnie Sprzedający poinformuje konsumenta, w miarę możliwości o kolejnym terminie dostawy.

5. Zamówione towary będą dostarczone przez Sprzedającego na wskazany w zamówieniu przez konsumenta adres.

6. Koszt dostawy ponosi konsument. Na terenie całej Polski dostawa nastąpi za pomocą firmy Poczta Polska. 

     w przypadku paczki pobraniowej koszt wysyłki wynosi 19,00 zł

     przy wpłacie na konto koszt wysyłki wynosi 9,50 zł

7. Konsument zobowiązuje się, aby pod wskazanym adresem on sam bądź działająca w jego imieniu pełnoletnia osoba (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem) potwierdziła, na piśmie dostawę towarów, jego ilość oraz rodzaj. Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem konsumenta zamawiającego towar bądź osoby przez niego pisemnie upoważnionej (na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i czytelnym podpisem).

8. Z chwilą pisemnego pokwitowania/potwierdzenia przechodzą na konsumenta wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, ryzyko utraty lub uszkodzenia.

9. Odbierający towar konsument lub osoba przez niego upoważniona zobowiązany jest do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest spisanie przez pracownika/zleceniobiorcę, Sprzedającego bądź firmy kurierskiej protokołu reklamacji.

10. W przypadku, gdy konsument lub inna osoba zastana pod wskazanym przez konsumenta zamawiającego towar adresem odmawia odebrania zamówionych towarów, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy oraz do obciążenia konsumenta zamawiającego towar kosztami dostawy w dwukrotnej wysokości.

11. Niezależnie od innych postanowień, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji umowy na rzecz Kupującego z przyczyn produkcyjno-technicznych w terminie 30 dni od daty jej zawarcia. W takim przypadku konsumentowi, który złożył zamówienie, nie będą służyć roszczenia odszkodowawcze względem Sprzedającego.

12. Konsument zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Sprzedającego o każdorazowej zmianie swojego miejsca zamieszkania. Brak zawiadomienia powoduje, że doręczenia dokonane na adresy wskazane w zamówieniu, uważane są za skuteczne.

§5.

Zwrot towaru i warunki jego przyjęcia

Zwrotów należy dokonywać na adres:  „Stiles” Piotr Maciejczyk, ul. Starowiejska 22b/214, 34-120 Andrychów

1. Konsument ma prawo zwrócić towar do 14 dni od daty otrzymania towaru. 

2. Towar należy odesłać w nienaruszonym stanie, z metkami i wraz z dowodem zakupu (paragon).

3. Do odsyłanego towaru należy dołączyć wypełniony formularz zwrotu.

* Wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru ponosi Konsument (koszty ponownych przesyłek, koszty zwrotów pieniędzy)

* W przypadku niedotrzymania w/w warunków zwrot może zostać nieuznany.

§6.

Reklamacje

Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o Ustawę z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego).

Podstawą uznania reklamacji jest dowód zakupu. Reklamacja nie zostanie uznana w przypadku uszkodzeń związanych z niewłaściwym użytkowaniem, przesłaniem towaru w stanie niehigienicznym, uszkodzonym w trakcie przesyłki do Sprzedającego.

§7.

Ochrona danych osobowych

1. Konsument wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego oraz podmioty działające na jego zlecenie w kraju i za granicą, w związku z realizacją umów sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedającego oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą. Konsumentowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997, Nr 133, poz.883 ze zm.).

2. W ramacvh Naszego Serwisu używamy plików cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

§8.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWSiD mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku nieważności niektórych postanowień OWSiD w skutek wprowadzenia odmiennych regulacji ustawowych, pozostałe postanowienia nie tracą swojej ważności.

3. Sprzedający i Konsument będą dążyć do polubownego załatwienia wszelkich sporów wynikłych w związku z wykonywaniem umów objętych niniejszymi warunkami. W przypadku niemożności polubownego załatwienia sprawy, spór rozstrzygnie sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

4. Składając zamówienie Konsument akceptuje OWSiD.

5.Sprzedający informuje, że kolory przedstawione na zdjęciach mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistego koloru.

6. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta ( kolor, proporcje itp. ) nie mogą być podstawą reklamacji towaru.

7. Konsument dokonujący rezygnacji z zamówienia po otrzymaniu informacji o wysłaniu towaru, zobowiązany jest do poniesienia opłaty za transport, która odpowiada kosztowi dostarczenia towaru do klienta, a następnie powrotu do Sprzedającego

O firmie

"STILES" PIOTR MACIEJCZYK
UL. STAROWIEJSKA 22B/214
34-120 ANDRYCHÓW
NIP: 551 129 34 60

Kontakt

  • +48 794 260 144
  • stiles@stiles.pl

Facebook

Sklep wdrożył Serfer
Estiles © 2015